Të ardhurat
2019 - 2021

Totale

në 1`000 LEK
FAKT 2019
210,457
FAKT 2020
247,814
PLAN 2021
121,525
FAKT 2021
301,959
REALIZIMI 2021
248%

Sipas kategorive

në 1`000 LEK
Kategoria Burimi i financimit Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2021 Fakt 2021 Realizimi 2021
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA Të ardhura nga taksat lokale 5,322 4,576 5,345 4,728 88%
Të ardhura nga taksat e ndara 2,031 2,877 2,035 2,373 117%
Të ardhura nga tarifa vendore 1,970 2,113 3,148 4,953 157%
Të ardhurat e tjera 1,777 1,196 914 1,117 122%
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR Transferta e pakushtëzuar 40,113 41,356 41,574 41,574 100%
Transferta e kushtëzuar 84,709 123,774 919 152,119 16,553%
Trasferta specifike 31,524 32,637 34,312 61,817 180%
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR Trashëgimi pa destinacion 21,171 17,352 14,037 14,037 100%
Trashëgimi me destinacion 21,840 21,933 19,241 19,241 100%
TË ARDHURAT TOTALE 210,457 247,814 121,525 301,959 248%

Raporti i të ardhurave ndër vite


Viti 2019
Viti 2020
Viti 2021