Të ardhurat
2019 - 2021

Totale

në 1`000 LEK
FAKT 2019
3,624,121
FAKT 2020
3,545,487
PLAN 2021
3,739,039
FAKT 2021
3,645,633
REALIZIMI 2021
98%

Sipas kategorive

në 1`000 LEK
Kategoria Burimi i financimit Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2021 Fakt 2021 Realizimi 2021
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA Të ardhura nga taksat lokale 268,810 233,917 373,082 259,083 69%
Të ardhura nga taksat e ndara 94,615 126,722 105,949 164,667 155%
Të ardhura nga tarifa vendore 287,611 274,153 316,584 287,445 91%
Të ardhurat e tjera 38,630 35,800 81,805 51,103 62%
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR Transferta e pakushtëzuar 630,668 648,181 652,826 652,826 100%
Transferta e kushtëzuar 927,950 1,109,451 1,075,060 1,075,060 100%
Trasferta specifike 356,311 373,193 408,337 408,337 100%
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR Trashëgimi pa destinacion 1,029,107 747,307 675,718 675,718 100%
Trashëgimi me destinacion -9,581 -3,237 49,678 71,394 144%
TË ARDHURAT TOTALE 3,624,121 3,545,487 3,739,039 3,645,633 98%

Raporti i të ardhurave ndër vite


Viti 2019
Viti 2020
Viti 2021