Treguesit financiarë
2020 - 2022
në %
Tregues Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2022 Fakt 2022 Trendi i performancës
Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave 49.6% % 100% %
Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave 30% % 51.4% %
Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave 32.2% % 58.5% %
Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit tëshpenzimeve 32.9% % 48% %
Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale 67.1% % 52% %
Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenizmeve 24.6% % 21% %
Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave % % % %
Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta % % % %
Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave % % % %
Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve 14.9% % 0.5% %