Treguesit financiarë
2019 - 2021
në %
Tregues Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2021 Fakt 2021 Trendi i performancës
Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave 80.2% 78.3% 100% 76%
Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave 15.4% 14.3% 18.4% 15%
Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave 19% 18.9% 23.5% 20.9%
Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit tëshpenzimeve 22% 16.1% 21.5% 17%
Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale 78% 83.9% 78.5% 83%
Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenizmeve 21.9% 23% 22.4% 23.7%
Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave % % % %
Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta % % % %
Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave % 1.4% 0.4% %
Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve 31.4% 41.9% 31.1% 39%