Treguesit financiarë
2019 - 2021
në %
Tregues Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2021 Fakt 2021 Trendi i performancës
Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave 100% 99% 110% 72%
Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave 40% 29% 33% 41%
Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave 45.1% 32.2% 37% 44%
Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit tëshpenzimeve 38% 31% 67% 62%
Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale 62% 69% 33% 38%
Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenizmeve 58.9% 69% 11% 14%
Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave % % % %
Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta % % % %
Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave % % 0% %
Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve 0% 14.9% 5% 7%