Bashkia Tepelene


I pritshmi 2022
220,000
Plan 2023
262,691
Ndryshimi
19%
I pritshmi 2022
212,290
Plan 2023
262,691
Ndryshimi
24%
I pritshmi 2022
17,500
Plan 2023
19,272
Ndryshimi
10%