Bashkia Pukë


Fakt 2020
465,970
Plan 2021
502,619
Ndryshimi
8%
Fakt 2020
394,931
Plan 2021
502,619
Ndryshimi
27%
Fakt 2020
70,593
Plan 2021
129,763
Ndryshimi
84%