Bashkia Tepelene


I pritshmi 2021
322,817
Plan 2022
330,135
Ndryshimi
2%
I pritshmi 2021
322,817
Plan 2022
330,134
Ndryshimi
2%
I pritshmi 2021
16,560
Plan 2022
16,500
Ndryshimi
0%