Bashkia Roskovec


I pritshmi 2021
819,462
Plan 2022
734,884
Ndryshimi
-10%
I pritshmi 2021
819,460
Plan 2022
722,906
Ndryshimi
-12%
I pritshmi 2021
332,766
Plan 2022
268,015
Ndryshimi
-19%