Bashkia Tepelene


I pritshmi 2021
322,817
Plan 2022
337,787
Ndryshimi
5%
I pritshmi 2021
322,854
Plan 2022
337,787
Ndryshimi
5%
I pritshmi 2021
16,560
Plan 2022
17,500
Ndryshimi
6%