Bashkia Roskovec


I pritshmi 2021
725,669
Plan 2022
791,465
Ndryshimi
9%
I pritshmi 2021
725,661
Plan 2022
791,452
Ndryshimi
9%
I pritshmi 2021
254,094
Plan 2022
351,329
Ndryshimi
38%