Planifikimi i investimeve
2023-2025

Totale

në 1`000 LEK
FAKT 2020
196,754
FAKT 2021
551,835
PLAN 2022
776,807
PLAN 2023
433,503
PLAN 2024
478,641
PLAN 2025
460,556

Sipas programeve buxhetore