Planifikimi i investimeve
2023-2025

Totale

në 1`000 LEK
FAKT 2020
95,901
FAKT 2021
155,911
PLAN 2022
14,963
PLAN 2023
35,479
PLAN 2024
109,600
PLAN 2025
7,915

Sipas programeve buxhetore