Planifikimi i investimeve
2022-2024

Totale

në 1`000 LEK
FAKT 2019
8,997
FAKT 2020
66,457
PLAN 2021
22,229
PLAN 2022
23,814
PLAN 2023
24,323
PLAN 2024
24,864

Sipas programeve buxhetore