Planifikimi i investimeve
2022-2024

Totale

në 1`000 LEK
FAKT 2019
371,250
FAKT 2020
382,657
PLAN 2021
332,766
PLAN 2022
268,015
PLAN 2023
248,870
PLAN 2024
419,990

Sipas programeve buxhetore