Planifikimi i investimeve
2022-2024

Totale

në 1`000 LEK
FAKT 2019
62,262
FAKT 2020
142,393
PLAN 2021
272,534
PLAN 2022
230,328
PLAN 2023
134,832
PLAN 2024
56,498

Sipas programeve buxhetore