Planifikimi i investimeve
2022-2024

Totale

në 1`000 LEK
FAKT 2019
63,727
FAKT 2020
87,494
PLAN 2021
156,961
PLAN 2022
12,720
PLAN 2023
257,488
PLAN 2024
3,226

Sipas programeve buxhetore