Planifikimi i investimeve
2022-2024

Totale

në 1`000 LEK
FAKT 2019
639,961
FAKT 2020
446,165
PLAN 2021
804,784
PLAN 2022
426,784
PLAN 2023
357,840
PLAN 2024
338,695

Sipas programeve buxhetore