Planifikimi i shpenzimeve
2023-2025

Totale

në 1`000 LEK
FAKT 2020
644,065
FAKT 2021
892,385
PLAN 2022
1,238,539
PLAN 2023
837,644
PLAN 2024
892,595
PLAN 2025
878,059

Sipas programeve

në 1`000 LEK
Programi Fakt 2020                                                                             Fakt 2021                                                                             Plan 2022                                                                             Plan 2023                                                                             Plan 2024                                                                             Plan 2025                                                                            
Rrjeti rrugor rural 51,065 50,563 300,817 175,243 183,050 206,000
Shërbimet Publike Vendore 136,743 79,003 263,437 154,700 159,021 133,900
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 198,238 137,164 179,619 175,931 184,174 185,000
Menaxhimi i mbetjeve 70,000 69,581 140,717 129,000 129,000 129,000
Mbështetje për zhvillimin ekonomik 500 23,198 83,346 18,850 22,200 22,600
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 18,000 12,220 68,799 40,100 51,000 52,000
Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime 63,154 408,673 57,492 71,780 52,000 54,000
Sport dhe argëtim 0 0 48,854 700 750 800
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 27,486 27,781 34,109 16,500 18,000 19,000
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit 15,589 9,952 22,563 12,000 16,000 16,000
Shërbimet e Policisë Vendore 0 0 12,000 2,000 25,000 5,259
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 0 3,864 8,800 7,500 8,000 8,500
Administrimi i pyjeve dhe kullotave 11,091 5,960 8,224 7,240 7,400 7,700
Arsimi i mesëm i përgjithshëm 919 456 7,260 20,900 31,000 32,000
Përkujdesi Social 49,280 63,970 2,000 1,700 1,900 2,000
Strehimi social 0 0 502 2,000 2,100 2,200
Planifikimi Urban Vendor 2,000 0 0 1,500 2,000 2,100

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1`000 LEK
Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Investimet 196,754 551,835 776,807 433,503 478,641 460,556
Shpenzimet korrente 447,311 340,550 461,732 404,141 413,954 417,503