Planifikimi i shpenzimeve
2022-2024

Totale

në 1`000 LEK
FAKT 2019
273,865
FAKT 2020
340,120
PLAN 2021
329,591
PLAN 2022
319,288
PLAN 2023
326,818
PLAN 2024
338,154

Sipas programeve

në 1`000 LEK
Programi Fakt 2019                                                                             Fakt 2020                                                                             Plan 2021                                                                             Plan 2022                                                                             Plan 2023                                                                             Plan 2024                                                                            
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 64,139 54,841 60,518 58,809 60,910 64,710
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 50,458 51,269 50,247 49,987 50,487 50,787
Shërbime publike vendore 21,650 27,496 29,182 29,802 40,311 39,802
Rrjeti rrugor rural 15,217 44,869 27,643 20,872 21,726 23,726
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 16,649 19,194 26,193 23,099 23,129 23,250
Menaxhimi i mbetjeve 17,016 13,790 20,489 20,328 20,333 20,958
Arsimi i mesëm i përgjithshëm 21,125 42,328 20,466 19,795 20,599 20,499
Planifikimi Urban Vendor 3,016 11,884 18,589 18,271 9,968 11,868
Administrimi i pyjeve dhe kullotave 12,307 11,476 12,610 13,082 13,082 13,082
Çështje financiare dhe fiskale 11,252 11,203 11,245 12,220 12,537 12,937
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit 8,022 15,329 10,171 10,157 10,157 10,157
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 4,288 5,602 7,034 6,627 6,702 7,052
Ndriçim rrugësh 5,580 4,330 6,183 6,209 6,209 7,209
Sport dhe argëtim 2,484 4,344 5,773 5,843 5,843 6,443
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 4,367 5,085 5,605 5,831 6,045 6,435
Gjendja civile 4,299 4,797 5,120 5,418 5,468 5,468
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara 4,452 4,806 4,666 4,957 5,201 5,360
Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve 3,114 3,018 3,056 3,334 3,334 3,534
Shërbimet e Policisë Vendore 2,978 2,921 3,022 2,929 3,059 3,159
Mbështetje për zhvillimin ekonomik 1,452 1,538 1,779 1,718 1,718 1,718

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1`000 LEK
Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Investimet 8,997 66,457 22,229 23,814 24,323 24,864
Shpenzimet korrente 264,868 273,663 307,362 295,474 302,495 313,290