Planifikimi i shpenzimeve
2022-2024

Totale

në 1`000 LEK
FAKT 2019
781,803
FAKT 2020
839,326
PLAN 2021
819,460
PLAN 2022
722,906
PLAN 2023
708,892
PLAN 2024
891,259

Sipas programeve

në 1`000 LEK
Programi Fakt 2019                                                                             Fakt 2020                                                                             Plan 2021                                                                             Plan 2022                                                                             Plan 2023                                                                             Plan 2024                                                                            
Rrjeti rrugor rural 69,460 92,580 162,791 174,294 246,698 252,232
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 136,112 173,869 150,000 153,000 157,000 162,000
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 64,907 66,198 122,070 86,129 88,641 86,888
Furnizimi me ujë 106,133 46,123 84,340 57,831 0 0
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 90,710 84,833 70,126 62,263 63,763 65,763
Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime 41,112 122,124 55,701 34,485 5,100 171,186
Menaxhimi i mbetjeve 26,677 26,955 35,580 43,947 43,947 44,947
Strehimi 10,904 12,331 25,628 3,000 3,000 5,000
Shërbime publike vendore 19,766 14,467 19,526 18,667 18,667 18,667
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit 55,204 60,499 18,355 25,259 25,828 27,328
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 9,717 11,299 17,075 13,332 13,332 13,332
Ndriçim rrugësh 9,981 14,540 16,234 4,926 4,926 5,926
Planifikimi Urban Vendor 7,296 7,684 7,851 8,151 8,151 8,151
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 8,555 5,207 7,171 12,869 10,869 10,869
Shërbimet e Policisë Vendore 5,586 4,080 6,572 6,515 6,565 6,565
Arsimi i mesëm i përgjithshëm 33,349 59,366 6,344 8,176 2,343 2,343
Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve 7,127 5,799 5,344 5,345 5,345 5,345
Gjendja civile 3,097 4,109 3,230 3,000 3,000 3,000
Shërbimet e kujdesit parësor 0 0 3,029 0 0 0
Administrimi i pyjeve dhe kullotave 0 1,344 2,017 1,717 1,717 1,717
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara 0 1,699 391 0 0 0
Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale 1,108 0 85 0 0 0
Menaxhimi i Mbetjeve Urbane 45,180 0 0 0 0 0
Emergjencat Civile 0 24,220 0 0 0 0
Sport dhe argëtim 29,822 0 0 0 0 0

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1`000 LEK
Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Investimet 371,250 382,657 332,766 268,015 248,870 419,990
Shpenzimet korrente 410,553 456,669 486,694 454,891 460,022 471,269