Planifikimi i shpenzimeve
2022-2024

Totale

në 1`000 LEK
FAKT 2019
217,460
FAKT 2020
304,888
PLAN 2021
458,147
PLAN 2022
430,875
PLAN 2023
326,062
PLAN 2024
250,868

Sipas programeve

në 1`000 LEK
Programi Fakt 2019                                                                             Fakt 2020                                                                             Plan 2021                                                                             Plan 2022                                                                             Plan 2023                                                                             Plan 2024                                                                            
Furnizimi me ujë 22,775 108,356 142,626 176,000 91,815 10,000
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 63,063 58,178 85,134 70,047 71,450 73,200
Rrjeti rrugor rural 40,042 31,948 53,628 59,127 37,872 39,923
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit 5,772 10,417 38,965 10,365 8,970 9,500
Përkujdesi Social 34,541 45,010 34,284 40,300 42,000 42,000
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 0 139 24,460 3,335 2,940 3,020
Shërbime publike vendore 24,465 15,664 22,977 21,697 23,800 25,150
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 14,366 14,032 15,992 16,150 17,000 17,305
Ndriçim rrugësh 0 7,163 10,099 8,743 10,000 10,000
Administrimi i pyjeve dhe kullotave 4,380 3,767 10,028 14,880 10,000 10,000
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 2,563 5,166 9,723 3,411 3,000 3,000
Arsimi i mesëm i përgjithshëm 2,393 2,959 7,961 4,550 4,945 5,500
Gjendja civile 3,100 2,089 2,270 2,270 2,270 2,270

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1`000 LEK
Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Investimet 62,262 142,393 272,534 230,328 134,832 56,498
Shpenzimet korrente 155,198 162,495 185,613 200,547 191,230 194,370