Planifikimi i shpenzimeve
2022-2024

Totale

në 1`000 LEK
FAKT 2019
2,905,583
FAKT 2020
2,774,971
PLAN 2021
3,739,131
PLAN 2022
3,172,613
PLAN 2023
3,078,841
PLAN 2024
3,095,597

Sipas programeve

në 1`000 LEK
Programi Fakt 2019                                                                             Fakt 2020                                                                             Plan 2021                                                                             Plan 2022                                                                             Plan 2023                                                                             Plan 2024                                                                            
Përkujdesi Social 910,003 1,091,268 1,074,569 1,105,270 1,104,186 1,094,712
Rrjeti rrugor rural 508,845 302,106 559,952 262,305 237,051 302,357
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 266,134 260,478 343,236 368,782 343,050 340,018
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 270,265 245,534 339,598 288,507 289,118 293,989
Menaxhimi i mbetjeve 190,656 131,593 290,954 257,348 242,123 242,123
Sport dhe argëtim 141,993 104,715 155,087 84,780 79,883 102,889
Arsimi i mesëm i përgjithshëm 48,033 111,788 142,491 51,145 50,171 42,541
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 49,985 48,876 113,405 140,561 143,143 145,870
Ndriçim rrugësh 102,904 106,644 112,395 130,447 123,519 124,614
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 77,997 71,887 101,701 97,375 92,875 92,920
Shërbimet Publike Vendore 93,290 78,943 93,941 87,478 94,071 87,675
Strehimi 0 69,144 54,342 0 0 0
Arsimi profesional 62,263 11,815 43,501 105,838 73,413 73,413
Programet e mbrojtjes së mjedisit 0 0 40,446 12,378 41,960 8,487
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit 46,172 29,862 39,340 37,831 37,972 38,972
Strehimi social 7,752 789 34,483 8,250 8,250 8,250
Fondi rezervë 0 0 30,515 0 0 0
Administrimi i pyjeve dhe kullotave 13,270 11,821 30,313 17,939 16,368 16,368
Furnizimi me ujë 41,408 18,585 27,465 22,027 22,027 0
Shërbimet e Policisë Vendore 16,324 22,211 26,363 26,213 21,575 21,944
Gjendja civile 20,207 17,091 15,765 16,604 16,876 17,213
Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve 15,640 14,710 15,000 15,000 15,000 15,000
Transporti publik 10,658 4,450 10,774 10,637 8,637 8,637
Mbështetje për zhvillimin ekonomik 5,528 5,114 10,417 8,218 8,249 8,281
Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale 0 0 10,095 0 0 0
Emergjencat Civile 0 7,033 8,059 0 0 0
Zhvillimi i turizmit 3,563 2,624 6,260 5,950 5,900 5,900
Shërbimet e kujdesit parësor 0 1,147 3,000 3,000 0 0
Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve 1,656 1,014 1,924 7,230 1,924 1,924
Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi 1,037 144 1,477 1,000 1,000 1,000
Planifikimi Urban Vendor 0 0 1,000 500 500 500
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara 0 356 684 0 0 0
Zhvillimi i Sportit 0 3,229 344 0 0 0
Renta Minerare 0 0 235 0 0 0

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1`000 LEK
Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Investimet 639,961 446,165 804,784 426,784 357,840 338,695
Shpenzimet korrente 2,265,622 2,328,806 2,934,347 2,745,829 2,721,001 2,756,902