Planifikimi i shpenzimeve
2022-2024

Totale

në 1`000 LEK
FAKT 2019
620,865
FAKT 2020
644,465
PLAN 2021
1,412,732
PLAN 2022
1,238,539
PLAN 2023
786,644
PLAN 2024
842,595

Sipas programeve

në 1`000 LEK
Programi Fakt 2019                                                                             Fakt 2020                                                                             Plan 2021                                                                             Plan 2022                                                                             Plan 2023                                                                             Plan 2024                                                                            
Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime 0 0 377,371 0 0 0
Rrjeti rrugor rural 4,448 51,065 210,157 300,817 175,243 205,550
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 253,924 196,045 174,664 179,619 175,931 184,174
Shërbimet Publike Vendore 258,169 126,743 149,654 251,646 126,700 130,000
Furnizimi me ujë 21,033 55,154 88,789 36,492 62,780 42,000
Menaxhimi i mbetjeve 0 70,000 75,000 140,717 78,000 79,000
Përkujdesi Social 0 49,280 65,974 1,500 1,700 1,900
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 12,508 18,000 58,780 68,799 40,100 51,000
Projekte Zhvillimi 0 0 55,408 78,746 17,000 19,000
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 37,319 27,486 36,598 34,109 16,500 18,000
Ndriçim rrugësh 0 10,000 33,000 11,791 28,000 29,021
Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve 0 8,000 13,557 21,000 9,000 10,000
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit 9,589 15,589 13,307 22,563 12,000 16,000
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 12,000 0 11,370 8,800 7,500 8,000
Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi 0 0 10,000 0 0 0
Administrimi i pyjeve dhe kullotave 7,188 11,091 7,907 8,224 7,240 7,400
Arsimi i mesëm i përgjithshëm 602 919 7,621 7,260 20,900 31,000
Fondi rezervë 0 0 5,604 0 0 0
Emergjencat Civile 0 0 5,595 0 0 0
Shërbimet e Policisë Vendore 0 0 5,000 12,000 2,000 2,500
Gjendja civile 2,085 2,193 2,238 0 0 0
Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale 0 0 1,838 0 0 0
Strehimi social 0 0 1,000 502 2,000 2,100
Zhvillimi i turizmit 0 400 800 4,100 1,200 2,500
Papunësia, arsim dhe aftësim 0 0 500 500 0 0
Mbështetje për zhvillimin ekonomik 0 500 500 500 650 700
Sport dhe argëtim 2,000 0 500 48,854 700 750
Programet e zhvillimit 0 2,000 0 0 1,500 2,000

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1`000 LEK
Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Investimet 235,852 196,754 943,790 776,807 435,003 480,641
Shpenzimet korrente 385,013 447,711 468,942 461,732 351,641 361,954