Planifikimi i të ardhurave
2023-2025

Totale

në 1`000 LEK
FAKT 2020
650,415
FAKT 2021
961,416
PLAN 2022
1,263,464
PLAN 2023
854,043
PLAN 2024
910,011
PLAN 2025
895,135

Sipas kategorive

në 1`000 LEK
Kategoria Burimi i financimit Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA Të ardhura nga taksat lokale 123,494 304,748 258,500 280,243 304,263 312,850
Të ardhura nga taksat e ndara 6,000 7,000 10,400 10,658 10,975 11,360
Të ardhura nga tarifa vendore 64,601 122,300 174,401 189,642 206,173 206,955
Të ardhurat e tjera 17,215 39,000 39,000 40,500 42,500 43,750
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR Transferta e pakushtëzuar 118,403 135,771 124,998 134,827 143,436 152,708
Transferta e kushtëzuar 89,754 52,114 59,264 81,000 82,000 83,000
Trasferta specifike 49,064 3,087 0 6,000 8,000 7,000
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR Trashëgimi pa destinacion 88,074 297,396 596,901 111,173 112,664 77,512
Trashëgimi me destinacion 93,810 0 0 0 0 0
TË ARDHURAT TOTALE 650,415 961,416 1,263,464 854,043 910,011 895,135

Raporti i të ardhurave


Fakt 2020
Fakt 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
Plan 2025