Planifikimi i të ardhurave
2022-2024

Totale

në 1`000 LEK
FAKT 2019
313,859
FAKT 2020
350,314
PLAN 2021
329,591
PLAN 2022
319,287
PLAN 2023
326,819
PLAN 2024
338,153

Sipas kategorive

në 1`000 LEK
Kategoria Burimi i financimit Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
TE ADHURA NGA BURIMET E VETA Të ardhura nga taksat lokale 10,245 9,136 12,839 12,838 12,838 12,838
Të ardhura nga taksat e ndara 4,995 7,690 8,642 8,642 8,642 8,642
Të ardhura nga tarifa vendore 20,103 15,002 23,996 23,996 24,664 25,356
Të ardhurat e tjera 37,104 26,896 34,337 34,374 34,979 36,696
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR Transferta e pakushtëzuar 124,903 144,367 124,814 124,814 131,073 139,998
Transferta e kushtëzuar 5,993 6,336 6,899 6,752 6,752 6,752
Trasferta specifike 99,618 100,422 107,871 107,871 107,871 107,871
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR Trashëgimi pa destinacion 5,173 33,353 10,179 0 0 0
Trashëgimi me destinacion 5,725 7,112 14 0 0 0
TË ARDHURAT TOTALE 313,859 350,314 329,591 319,287 326,819 338,153

Raporti i të ardhurave


Fakt 2019
Fakt 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024