Planifikimi i të ardhurave
2022-2024

Totale

në 1`000 LEK
FAKT 2019
795,997
FAKT 2020
880,414
PLAN 2021
819,462
PLAN 2022
734,884
PLAN 2023
721,126
PLAN 2024
903,746

Sipas kategorive

në 1`000 LEK
Kategoria Burimi i financimit Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
TE ADHURA NGA BURIMET E VETA Të ardhura nga taksat lokale 149,532 113,920 147,531 152,831 172,830 172,029
Të ardhura nga taksat e ndara 59,517 58,393 91,500 89,200 89,200 89,200
Të ardhura nga tarifa vendore 46,049 21,031 54,805 61,786 61,786 72,362
Të ardhurat e tjera 6,566 35,914 93,158 66,600 52,375 46,600
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR Transferta e pakushtëzuar 106,670 109,778 111,973 111,973 117,826 125,360
Transferta e kushtëzuar 365,736 468,576 213,949 190,485 165,100 336,186
Trasferta specifike 55,035 57,220 64,674 62,009 62,009 62,009
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR Trashëgimi pa destinacion 6,892 15,582 41,872 0 0 0
TË ARDHURAT TOTALE 795,997 880,414 819,462 734,884 721,126 903,746

Raporti i të ardhurave


Fakt 2019
Fakt 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024