Planifikimi i të ardhurave
2022-2024

Totale

në 1`000 LEK
FAKT 2019
278,054
FAKT 2020
351,310
PLAN 2021
468,874
PLAN 2022
435,890
PLAN 2023
332,060
PLAN 2024
256,795

Sipas kategorive

në 1`000 LEK
Kategoria Burimi i financimit Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA Të ardhura nga taksat lokale 25,971 26,703 25,923 25,923 26,223 26,725
Të ardhura nga taksat e ndara 3,560 6,521 3,621 5,320 5,320 5,520
Të ardhura nga tarifa vendore 20,501 21,892 24,324 27,085 27,085 27,085
Të ardhurat e tjera 958 3,773 19,622 12,840 7,840 7,860
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR Transferta e pakushtëzuar 79,305 80,991 91,507 83,191 86,681 92,525
Transferta e kushtëzuar 89,991 148,734 222,645 215,786 144,101 62,270
Trasferta specifike 31,406 31,951 34,810 35,027 34,810 34,810
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR Trashëgimi pa destinacion 26,362 30,745 46,422 30,718 0 0
TË ARDHURAT TOTALE 278,054 351,310 468,874 435,890 332,060 256,795

Raporti i të ardhurave


Fakt 2019
Fakt 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024